Onderzoek

Voorbeelden van recent uitgevoerd onderzoek zijn:

Kunsteducatie

 • NRO Review onderzoek naar kunstzinnige oriëntatie PO. In opdracht van de onderwijsinspectie en onder leiding van Folkert Haanstra deed het lectoraat kunsteducatie van de AHK een reviewstudie naar wat werkt (wat zijn beïnvloedbare factoren) in kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs: beeldend, dans, drama/theater, muziek, creativiteit, samenwerking, en interdisciplinariteit. Ik schreef het onderdeel muziek.
 • 4CO-Teaching in het kunstonderwijs. Een evaluerend onderzoek naar de lesmodule 4CO-Teaching voor de studenten van de AHK en Pabo HVA in de disciplines dans, theater en beeldende vorming.
 • Ontwerp-onderzoek ‘beoordeling in de kunsten’. Ontwikkelen van een digitale selfassessment tool voor het VO, vanuit de praktijk van bandspel, ter ondersteuning van de muzikale communicatie van spelers in kleine instrumentale ensembles.http://bandcheck.nl/#/band/login
 • Ontwerp-onderzoek MTE co-teaching muziek; doel van het onderzoek is te onderzoeken of en in welke vorm een samenwerking vanuit co-teaching die gebaseerd op een gelijkwaardige inzet van de groepsdocent en de muziekdocent de duurzaamheid van het muziekonderwijs volgens de doorgaande leerlijn MTE kan vergroten.
 • Ontwikkel-onderzoek LOVS; opzoek naar een werkbare en herkenbare vorm van een leerlingvolgsysteem voor de doorgaande leerlijn muziek MTE.
 • Driejarige evaluatieonderzoek van de doorgaande leerlijn muziek voor het primair onderwijs van Aslan Muziekcentrum, verschenen als publicatie bij het lectoraat Kunst en cultuureducatie van de AHK. Op het moment is zij bezig met onderzoek naar
 • ‘Bewogen muziek’, een beschrijving van het project ‘Muzisch Actief Plus’ wat zich door middel van muziek, spel en beweging richt op ouderen in de dagopvang.

Beleidsevaluatie en advies

 • Behoeftepeiling cultuuronderwijs VO Rotterdam: het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit het VO en adviseren naar het KC-R ter verbetering van de inzet en het aanbod vanuit deRotterdamse culturele instellingen bij het cultuuronderwijs.
 • Inventarisatie van de muziekeducatie in het voorgezet onderwijs in Amsterdam.
 • Monitoring van de pilot muziekeducatie in het Amsterdamse basisonderwijs. Evaluatie van de rol van ‘Muziekeducatie deskundige’; de draagkracht, zowel financieel als op het gebied van tijdsinvestering van de meewerkende scholen en het aanbod en de samenwerking van de meewerkende Amuze partners.
 • Kwartiermaker voor Vluchtelingenwerk Nederland, t.b.v. het project ‘Integratie in harmonie’. Concretiseren van een concept projectplan wat muziekeducatie voor asielzoekerskinderen beoogt, maar daarmee ook een verbinding wil leggen met de regionale orkesten, de lokale muziekaanbieders en de conservatoria.